odessaoutdoor.nl

There are so many more things to discover

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Geldigheid van deze voorwaarden 2

 2 Offertes/wijzigingen/beschikbaarheid 2

 3 Prijs en betaling 2

 4 levering 3

 5 Risico 3

 6 Aanvaarding en bedenktijd 3

 7 Wijziging van de opdracht 4

 8 Annuleren van de opdracht 4

 9 Reklame en garantie 4

 10 Aansprakelijkheid 4

 11 Betalingen 5

 12 Toepasselijk recht en geschillen 5

 13 Consumentenrechten 5

 14 Bescherming klantgegevens 5

1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan en op alle

overeenkomsten afgesloten door Odessa Outdoor & Watersport gevestigd te 8501

EZ Joure aan de Pastorielaan 2A, hierna te noemen Odessa O&W.

1.2 De opdracht of bestelling van de Opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene

voorwaarden van Odessa O&W. Bijzondere, van genoemde algemene voorwaarden

afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn

overeengekomen. Onder Opdrachtgever wordt hier verstaan een natuurlijke of

rechtspersoon die producten van Odessa O&W koopt of zich verbindt deze te kopen.

1.3 Iedere bestelling van producten wordt aangemerkt als een aanbod van de

Opdrachtgever om de producten diensten met toepasselijkheid van deze voorwaarden

te kopen.

1.4 Odessa O&W aanvaardt dit aanbod onder deze voorwaarden eerst op het moment dat

zij de bestelling bevestigt.

2 OFFERTES/WIJZIGINGEN/BESCHIKBAARHEID

2.1. Offertes van Odessa O&W zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn.

Indien een dergelijke termijn ontbreekt, geldt een offerte voor tien dagen na

offertedatum.

2.2. Actieartikelen en (week- of maand)aanbiedingen kunnen in beperkte oplage

beschikbaar zijn. Odessa O&W accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het

niet voorradig zijn van dergelijke producten.

2.3. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting

geldende prijzen.

2.4. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Odessa

O&W niet.

3 PRIJS EN BETALING

3.1 De door Opdrachtgever te betalen prijs en overige kosten, waaronder die van

vervoer, verzekering en BTW, wordt duidelijk vermeld in de offerte en/of

orderbevestiging van Odessa O&W en in de factuur.

3.2 Opdrachtgever dient direct contact op te nemen met Odessa O&W wanneer zij een

fout of afwijking met hun bestelling in de orderbevestiging en/of de factuur

ontdekken opdat problemen, rond de vraag wat Odessa O&W moet leveren, kunnen

worden voorkomen.

3.3 Indien binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling door opdrachtgever, geen

volledige betaling is ontvangen, beschouwt Odessa O&W de bestelling als geannuleerd

door Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt de eventuele gedeeltelijke betaling

retour met aftrek van administratiekosten.

3.4 Odessa O&W blijft tot het moment van volledige betaling tevens eigenaar van de

bestelde producten.
4 LEVERING

4.1 Odessa O&W levert de artikelen tegen de geldende tarieven voor verzending. Odessa

O&W maakt gebruik van TNT-post. Dat betekent dat de door TNT-post gehanteerde

kosten in rekening worden gebracht. Odessa O&W verzendt, mits anders aangegeven

door Odessa O&W, alleen met het zogenaamde "Zeker-Pakket". Verpakkingkosten

worden niet in rekening gebracht.

4.2 Boven de door Odessa O&W genoemd grens worden geen verzendkosten in rekening

gebracht.

4.3 Opdrachtgever kan ervoor kiezen de bestelling af te halen. In overleg met Odessa

O&W wordt dan een afspraak gemaakt met betrekking tot tijdstip van afhalen.

5 RISICO

5.1 Het risico gaat over op het moment van aflevering van de producten aan

Opdrachtgever.

6 AANVAARDING EN BEDENKTIJD

6.1 Opdrachtgever kan de koop van producten eenzijdig en zonder opgaaf van redenen

ontbinden door het nalaten van betaling van bestelling.

6.2 Na levering is de Opdrachtgever vrij de producten te gebruiken. Op alle artikelen is

een vrij gebruik uitdrukkelijk uitgesloten, met uitzondering van de slaapsystemen en

daaraan gerelateerde producten, indien Opdrachtgever het recht op ruil en retour wil

behouden. Van opdrachtgever wordt verwacht dat hij de producten niet zal

blootstellen aan gebruik waarvoor het product niet is bestemd. Opdrachtgever dient

daarnaast als een goed huisvader voor de producten te zorgen. Schade ontstaan aan

de producten door (afwijkend) gebruik, en/of onvoldoende zorg zal bij annulatie van

de opdracht op de Opdrachtgever worden verhaald.

6.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het retourneren van het product. De

kosten voor het terugzenden van een product zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.4 Wanneer Opdrachtgever producten wil terugsturen of ruilen, dient Opdrachtgever

dat via E-mail, telefoon of post te melden bij Odessa O&W. Ga hiervoor naar contact

van de Odessa O&W website. Bij het bericht aan Odessa O&W dient Opdrachtgever

aan te geven dat het om een retourzending handelt of een omruiling. Opdrachtgever

dient hierbij het bestelnummer en de besteldatum te vermelden.

6.5 Wanneer Opdrachtgever een artikel wil terugsturen of ruilen, dan dient het artikel in

de originele verpakking te worden aangeboden.

6.6 Wanneer er sprake is van een fabricagefout, kan het artikel gratis worden omgeruild.

Sommige artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Denk bijvoorbeeld aan

ondergoed of zwemkleding; dit in verband met hygiënische redenen. Bij de bevestiging

van de bestelling zal dit worden aangegeven door Odessa O&W.

7 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

7.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling van welke aard ook, schriftelijk of

mondeling, door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten

veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de

Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

7.2 Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde

wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en

schriftelijk aan Odessa O&W ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen

mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van

de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen kunnen

tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen verzenddatum door

Odessa O&W buiten diens verantwoordelijkheid worden overschreden.

8 ANNULEREN VAN DE OPDRACHT

8.1 Indien een omstandigheid die voor één der partijen overmacht oplevert 30 dagen

heeft geduurd, kan de andere partij het contract ontbinden zonder recht op

schadevergoeding maar met recht op restitutie.

9 REKLAME EN GARANTIE

9.1 Opdrachtgever is verplicht na de levering van de goederen deze grondig te

inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Odessa O&W terstond

schriftelijk op de hoogte te brengen, niet later dan 5 werkdagen na ontvangst. Indien

de Opdrachtgever dit verzuimt, vervalt ieder recht op reklame.

9.2 Opdrachtgever krijgt de volledige kosten vergoed of vervanging, inclusief kosten met

betrekking tot retourzending.

9.3 De factuur is het garantiebewijs. Alleen op apparatuur is de garantie standaard 1

jaar. Op textiel kan behalve de garantie zoals beschreven in 11.1 geen verdere

garantie worden gegeven. De garantie gaat in op de factuurdatum. Opdrachtgever

dient daarom de factuur goed te bewaren.

9.4 Deze bepaling tast de rechten van de Opdrachtgever met betrekking tot gebreken

aan producten niet aan.

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Odessa O&W is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die

mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

Overmacht.

Daden of nalatigheid van de Opdrachtgever

10.2 Odessa O&W is niet gehouden om geleden bedrijfsschade, inkomensschade,

vermogensschade en/of gevolgschade van een Opdrachtgever te vergoeden.

11 BETALINGEN

11.1 In alle gevallen geldt dat producten pas verzonden worden indien de betaling door

Odessa O&W is ontvangen. Het bedrag, zoals door Odessa O&W is bevestigd, kan

worden overgemaakt aan de hand van de gegevens zoals vermeld op de website

www.odessaoutoor.nl, onder vermelding van uw naam en de datum van bestelling.

11.2 Indien de bestelling wordt afgehaald, dient deze ter plekke te worden afgerekend.

12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op alle door Odessa O&W gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse

recht van toepassing.

12.2 Zowel Opdrachtgever als Odessa O&W zullen eerst een beroep op de rechter doen

nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.

13 CONSUMENTENRECHTEN

13.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld conform de Nederlandse wetgeving en worden

regelmatig aangepast. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet in

overeenstemming is met de Nederlandse Consumentenwetgeving heeft de

Nederlandse wetgeving voorrang.

14 BESCHERMING KLANTGEGEVENS

14.1 Odessa O&W respecteert de privacy van alle consumenten en draagt er zorg voor dat

de persoonlijke informatie die de Opdrachtgever haar verschaft vertrouwelijk wordt

behandeld. Odessa O&W gebruikt de gegevens van de Opdrachtgever om de

samenwerking zo snel, gemakkelijk en succesvol mogelijk te laten verlopen. Voor het

overige zal Odessa O&W deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van

de Opdrachtgever. Odessa O&W zal persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever niet

aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die

zijn betrokken bij het bewerkstelligen en succesvol laten verlopen van de

samenwerking. Odessa O&W behoudt zich het recht voor om over de door de

Opdrachtgever verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van

verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele

beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

www.odessaoutdoor.nl